Tydlig finansiell resultatförbättring

 

“Jag kan konstatera att resultatet förbättrades avsevärt jämfört med föregående kvartal samt motsvarande kvartal föregående år.”

Pål Ryfors

 

Under det andra kvartalet 2017 fortsatte vårt viktiga arbete med att föra ut Episealer®teknologin till ortopeder runt om i Europa. Detta arbete gör vi för att ta oss närmare vårt mål om att standardisera patientspecifika behandlingsalternativ för behandling av tidiga brosk- och benskador i knäleden. Vi har under kvartalet fortsatt att fokusera på våra nyckelmarknader i Tyskland, Storbritannien, Norden och Benelux. Därtill har vi fortsatt vårt förberedande arbete för den amerikanska marknaden. Vi rapporterar en kraftig resultatförbättring under kvartalet, främst genom lägre kostnader.

 

När jag skriver detta har vi precis rapporterat att den 250:e operationen med vårt Episealer® knäimplantat har planerats att ske inom de kommande veckorna. Vi har nu drygt 100 patienter som har gått mer än 1 år sedan operation och strax under 50 patienter som gått i 2 år. Vidare har 12 patienter gått över 3 år och 4 patienter har gått över 4 år sedan operation. Dessa tal fortsätter att växa med stöd av mycket goda kliniska resultat.

Jag vill fortsätta med att kort summera en nyligen publicerad fallstudie med klinisk data för en Episealer®- patient. Jag väljer att särskilt belysa denna rapport då den på många sätt är representativ för situationer som vi dagligen kommer i kontakt med. Den expertgranskade fallstudien, skriven av den danske ortopeden Jens Ole Laursen, publicerades nyligen i Journal of Exercise, Sports and Orthopedics. Patienten i fokus hade genom en idrottsskada ådragit sig en allvarlig skada på brosket i knäleden. Skadan ledde till att patienten genomgick flera operationer utan bestående resultat och patienten var sjukskriven i två år. Vid 31 års ålder genomgick patienten en operation med Episealer®implantatet. Rehabiliteringen gick mycket bra och inom tre månader kunde patienten återvända till sitt arbete som snickare. Vid 3-årsuppföljningen efter Episealer®operationen visar patienten fortfarande på avsevärda förbättringar avseende smärta och kliniska uppföljningsresultat, och patienten har också kunnat återuppta idrottsaktiviteter. Efter många år av svår smärta och oförmåga att arbeta, har patienten nu återgått till ett aktivt liv. Patientens livskvalitet förbättrades avsevärt under uppföljningsperioden och de goda resultateten har inte försämrats under dessa tre år. Förutom de glädjande kliniska resultaten tycker vi också att det är intressant att denna fallstudie berör de större samhällsbesparingar som potentiellt kan uppnås med hjälp av vår teknologi genom att patienter återgår till arbetslivet. Det är denna typ av patienter som ortopeder dagligen möter, och den dag Episealer®teknologin utgör en naturlig del av ortopedens behandlingsalgoritm har vi uppnått vårt mål.

Vi har också nyligen meddelat att vi utsetts till godkänd leverantör åt Spire Healthcare, en av Storbritanniens största oberoende sjukhusgrupper. Detta är av stor betydelse för oss, för utöver de affärsvolymer vi ser framför oss, är det också ett erkännande av kvaliteten på vår teknologi och en signal om att det behövs nya och effektivare behandlingsmetoder för denna tidigare svårbehandlade patientgrupp.

 

Som vi också nyligen meddelat knyter vi Dr Michael Manley till oss som speciell strategisk rådgivare för USA-strategin. Dr Manley har varit verksam inom den ortopediska industrin i ledande forsknings- och utvecklingscentrerade befattningar under mer än 30 års tid. Sedan 1987 har Dr Manley arbetat med Stryker Orthopaedics som är ett av de ledande bolagen in den ortopediska industrin. Vid Stryker var Dr Manley Chief Scientific Adviser fram till december 2016. Dr Manley kommer att vara viktig för oss i vårt förberedande arbete för en lansering på den amerikanska marknaden.

 

Jag vill fortsätta med att tala om resultatet för det andra kvartalet, och jag kan konstatera att resultatet förbättrades avsevärt jämfört med föregående kvartal samt motsvarande kvartal föregående år. Resultatet är ca 3,5 miljoner kronor bättre än under det andra kvartalet 2016 och ca 6,0 miljoner bättre än under det första kvartalet 2017. Under första kvartalet 2017 hade vi engångskostnader om ca 3 miljoner kronor relaterat till tidigare vd, men även rensat för dessa kostnader är resultatförbättringen tydlig. Vår försäljning av implantat ökar, men då denna ökning ännu inte hunnit få fullt genomslag i intäktssiffrorna, är det istället på kostnadssidan de stora förbättringarna skett. Vi arbetar kontinuerligt med kostnadskontroll och vi ser fram emot att kommande försäljningsökningar ska bidra positivt till resultatet, både på kort och lång sikt. Vi bedömer samtidigt att kostnaderna för den amerikanska satsningen kan öka från dagens nivåer, men vår ambition är att vi ska kompensera delar av detta genom effektivare arbete i den europeiska verksamheten.

 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram några organisatoriska förändringar som skett sedan senaste rapporten. I juni utsåg styrelsen undertecknad till verkställande direktör för Episurf Medical, en utnämning som jag är både oerhört glad för detta och stolt över att få förtroendet. Jag är övertygad om potentialen som detta bolag har och jag är fast beslutsam att bidra till att bolaget når den position som bolaget och teknologin förtjänar. I samband med denna utnämning utsågs också Veronica Wallin till CFO för Episurf Medical. Wallin var tidigare Ekonomichef och tar nu fullt ansvar ekonomifunktionen. Strax efter vd-utnämningen återgick Dennis Stripe till rollen som ordförande, efter att ha innehaft rollen som arbetande styrelseordförande sedan den 5 januari.

 

Vi har ett team på plats, de kliniska resultaten är mycket goda, det finansiella resultatet går tydligt åt rätt håll, allt fler patienter får upp ögonen för möjligheten till en behandling med Episealer®implantatet och acceptansen för vår teknologi ökar i allt snabbare takt. Hela teamet delar en stor entusiasm för Episurf Medicals framtid.

Stockholm, augusti 2017

 

Pål Ryfors, vd