Episurf Årsstämma 2024 – Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551)