Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 2016(SWE)