Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 14 20150506(SWE)