PRESENTATION AT REDEYE, STOCKHOLM, 23 FEBRUARY 2018