PRESENTATION FROM STORA AKTIEDAGEN, GOTHENBURG, 14 NOVEMBER 2016