Ägarspridning i Episurf

Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 95 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Episurf-aktien under perioden 13-23 januari 2012. Aktierna säljs utan courtage.

Styrelsen och huvudägarna bedömer att priset i erbjudandet är marknadsmässigt och anser sammantaget att erbjudandet kommer att bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja erbjudandet. Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga en miljon euro och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.

 

För ytterligare information

Saeid Esmaeilzadeh, Styrelsens ordförande Episurf AB, telefonnummer: +46 707 187 061 

Homan Panahi, IR Episurf AB, +46 763 989 666, e-post: homan@episurf.com

 

Episurf i korthet

Episurf utvecklar små individanpassade implantat (Episealer®) samt kirurgiska borrmallar (Epiguide®) för behandling av lokala broskskador i leder. Episurfs implantat är små, tunna och anpassas för varje individs unika anatomi och skada. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Ytterligare information om Episurf finns på www.episurf.com. Bolagets Certified Adviser är E. Öhman J:or Fondkommission AB. 

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Episurf, vare sig i USA eller någon annanstans, och inga värdepapper kommer att erbjudas utanför Sverige. Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien eller annars utanför Sverige. De aktier som omnämns i detta pressmeddelande är inte registrerade och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA.