Ägarspridning i Episurf

Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 95 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Episurf-aktien under perioden 26 september till 5 oktober 2012. Aktierna säljs utan courtage. I det fall intresset att förvärva aktier i ägarspridningen överstiger 5 miljoner kronor har huvudägarna erbjudit sig att sälja ytterligare aktier motsvarande ca 5 miljoner kronor. Totalt kommer erbjudandet maximalt uppgå till ca 10 miljoner kronor.

Styrelsen och huvudägarna bedömer att priset i erbjudandet är marknadsmässigt och anser sammantaget att erbjudandet kommer att bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja erbjudandet. Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga 2,5 miljoner euro och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.

 

Stockholm den 26 september 2012

Episurf Medical AB (publ.)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.