Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO4B samt information om period för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4B

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO4B 2018/2023 som Episurf Medical AB (publ) ("Episurf") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Episurf genomförde den 2 maj 2018 är satt till den 30 maj 2018. Detta innebär att sista dag för handel med Episurfs aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO4B är den 28 maj 2018. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO4B är den 29 maj 2018.

En (1) teckningsoption av serie TO4B tilldelas för varje heltal om tjugosju (27) aktier som innehas per avstämningsdagen den 30 maj 2018. Avrundning sker nedåt.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO4B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 6,10 kronor under nedanstående perioder.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4B till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan ske från och med dagen för registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den dag som infaller fem (5) år efter dagen för registrering hos Bolagsverket. Emissionen av teckningsoptionerna av serie TO4B registrerades hos Bolagsverket onsdagen den 23 maj 2018.

Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500 000 kronor kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 respektive 60 månader efter den 23 maj 2018, dagen för registrering. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4B kommer att vara möjligt under nedanstående perioder:

-     Torsdagen den 9 maj 2019 till och med torsdagen 23 maj 2019
-     Lördagen den 9 november 2019 till och med lördagen den 23 november 2019
-     Lördagen den 9 maj 2020 till och med lördagen 23 maj 2020
-     Måndagen den 9 november 2020 till och med måndagen den 23 november 2020
-     Söndagen den 9 maj 2021 till och med söndagen den 23 maj 2021
-     Tisdagen den 9 november 2021 till och med tisdagen den 23 november 2021
-     Måndagen den 9 maj 2022 till och med måndagen den 23 maj 2022
-     Onsdagen den 9 november 2022 till och med onsdagen den 23 november 2022
-     Tisdagen den 9 maj 2023 till och med tisdagen den 23 maj 2023
-     Torsdagen den 9 november 2023 till och med torsdagen den 23 november 2023

Teckningsoptionerna finns tillgängliga från 2018-06-01. Detta sker automatiskt via Euroclear som administrerar bolagets aktiebok.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.wkr0006.pdf