BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 OKTOBER– 31 DECEMBER, 2017

Fjärde kvartalet 2017 jämfört med 2016, koncernen

» Bruttoorderingången ökade med 41,3% till 885 088 SEK (626 306)

» Orderstocken ökade med 174,4% till 893 014 SEK (325 434)

» 38% ökning av antalet godkända Episealer®-order under kvartalet till 36 (26)

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 884 088 SEK (1 007 759)

» Resultat före skatt uppgick till –15 547 283 SEK (–18 454 211)

» Resultat per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till –0,51 SEK (–0,97)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

» 24-månadersresultat från klinisk studie med Episealer® accepterades för publikation i expertgranskad vetenskaplig tidskrift

» 5-årsuppföljning av första Episealer®-patienten

» Episurf Medical nådde milstolpe om 300 implantat

» Episurf Medical erhöll ett nytt patent i Kina och Australien

» Fredrik Zetterberg utsedd till marknadschef för Episurf Medical

» Episurf Medicals vd Pål Ryfors förvärvade aktier motsvarande 3,2% av kapital och 6,8% av röster från huvudägaren Serendipity Ixora

» Episurf Medicals 100:e Episealer®-implantat i TysklandVäsentliga händelser efter periodens slut 

» Episurf Medical ingick finansieringsavtal om upp till 70 miljoner, att godkännas på bolagstämma

» Episurf Medical meddelade att man är i slutfasen av utvecklandet av ett fotledsimplantat

» Episurf Medical erhöll marknadsgodkännande i Israel och ingick distributörsavtal för den israeliska marknadenFör mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.comOm Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 23 februari 2018.wkr0006.pdf