Bokslutskommuniké 2010-01-01 till 2010-12-31

 

12 månader (2010-01-01 – 2010-12-31)

– Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 786 (-540).

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,22 SEK (-0,054).

– Soliditeten uppgick per 2010-12-31 till 86 %, vilket kan jämföras med 63 % per 2009-12-31.


*Årets resultat dividerat med 12 800 000 utestående aktier.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret


– Den 11 maj 2010, godtogs Diamorph AB:s begäran av styrelsen för Episurf att, i enlighet med villkor för konvertibler 2009:1 konvertera Diamorphs samtliga 40 konvertibler om totalt nominellt 4 000 000 kronor till 800 000 aktier i Episurf.


– Episurf lämnade in fem patentansökningar den 24 maj 2010.


– Bolaget namnändras den 25 maj 2010 från Diamorph Medtech AB till Episurf Medical AB.


– På årsstämman den 16 juni 2010 beslutade bolaget att genomföra en fondemission på 432 000 kronor.


– En preklinisk verifieringsstudie inleddes den 19 juni 2010 som beräknades att löpa under ett års tid.


– Episurf registrerades om hos Bolagsverket till ett publikt bolag per 26 augusti 2010.


– Aktieägarna beslutade vid extra bolagsstämman den 30 augusti 2010 om att följa styrelsens förslag att genomföra en nyemission av högst 2 000 000 aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt.


– Den15 september 2010, inleddes teckningstiden i Episurfs nyemission inför listning på AktieTorget. Emissionen fulltecknades och

tillförde bolaget 9,0 MSEK före emissionskostnader.


– Den 5 november 2010, listades Episurf på AktieTorget. I samband med listningen utsåg Episurf Medical AB (publ) Sedermera

Fondkommission AB till likviditetsgarant i bolagets aktie. Sedermeras uppdrag består av likviditetsfrämjande åtgärder. Syftet är att öka aktiens likviditet och att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket ska resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handeln med aktien.


– Den 15 november 2010, rapporterade Episurf om positivt stickprovsresultat från den pågående prekliniska studien. Fynden kom från den första tvåmånaderskontrollen. Studien som avslutas i sin helhet i juni 2011 syftar till att undersöka implantatens förmåga att växa ihop med kringliggande benvävnad (osseointegration) och insättningsprecisionens betydelse för kringliggande brosk. Stickprovsresultaten verifierade att (i) Episurfs individanpassade operationsverktyg bidrar till att öka precisionen vid insättning av implantaten. Precis placering har betydelse för implantatets avsedda prestanda (ii) Episurfs implantat visar på mycket god infästning mot kringliggande benvävnad.


– Den 2 december 2010, kunde Episurf via ett pressmeddelade berätta om ett samarbete mellan bolaget och KTH. Samarbetet initierades av Prof. Anders Eriksson på KTH vid institutionen för Mekanik och resulterade i en licentiatexamen som avlades av Krishnagoud Manda. Krishnagoud Mandas studie verifierade betydelsen av implantatens placering och utformning för dess avsedda funktion. Ju bättre anpassad kurvatur, storlek, insättningsvinkel och nedsänkning av implantatet i leden desto bättre kliniskt resultat kan förväntas. Detta ligger helt i linje med Episurfs implantatkoncept.


– Den 16 december 2010, rapporterade Episurf om framgångsrika resultat från bolagets 6 månaders studie. En visuell bedömning gjordes av tre fårs ledytor från den pågående djurstudie på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Bedömningen var att implantaten var väl förankrade, hade en god infästning mot kringliggande vävnad och hade accepterats av kroppen. Implantaten har också omslutits även väl av det kringliggande brosket. Samtliga visuella bedömningsfaktorer hade med denna studie fallit väl ut. Information om studien på cellnivå är annonserad att komma längre fram under 2011.