Ersättning och pensionsvillkor

Ersättning och förmåner för ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. I årsredovisningen för 2017 not 22 framgår ersättning som utgått under 2017.

 

ÅRSSTÄMMAN SOM HÖLLS den 22 maj 2017 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till Episurf Medicals ledande befattningshavare intill slutet av årsstämman 2018.

 

Ersättningar och anställningsvillkor för ledande befattningshavare, med vilka avses vd, CFO, COO, Chef för kvalitet och regulatoriska frågor, Försäljningsdirektör och Marknadsdirektör per 31 december 2017, ska utformas med syfte att´säkerställa Episurf Medicals tillgång till befattningshavare med rätt kompetens. Ersättningen ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, incitamentsprogram samt andra förmåner, inklusive tjänstebil och pension. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Eventuell rörlig ersättning ska vara relaterad till uppsatta, väldefinierade mål och till den fasta lönen samt vara begränsade till ett maximalt belopp motsvarande 6 månadslöner (brutto).

 

Episurf Medicals pensionspolicy är baserad på en individuell tjänstepensionsplan med maximalt 30 procent av den fasta lönen. Episurf Medical har en uppsägningstid om maximalt sex månader. Övriga ersättningar och förmåner, t.ex. tjänstebil ska vara marknadsmässiga. Styrelsen ges möjlighet att avvika från ovanstående riktlinjer om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta. Om så skett ska information samt skälen till avvikelsen redovisas på nästkommande årsstämma. Utöver vd har inga övriga ledande befattningshavare eller andra anställda rätt till avgångsvederlag.

 

Styrelsen beslutade den 25 februari 2015 att inrätta ett ersättningsutskott och det består för närvarande av, Dennis D. Stripe, som också är utskottets ordförande,
Wilder Fulford och Christian Krüeger. Ersättning till övriga ledande befattningshavare förhandlas av vd och ska godkännas av styrelsens ordförande.