Episurf Medicals årsstämma hölls måndagen den 4 april 2022. På grund av covid-19-pandemin och införda restriktioner genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.


Dokument: