Episurf Medical har varit noterat sedan 2010 (då Aktietorget) och bolaget har lång erfarenhet av finansiell extern kommunika­tion. Bolaget har en organisation och rutiner för att säkerställa att den finansiella rapporteringen är korrekt. Arbetet styrs av interna styrdokumenten som definierar vem som ska göra vad för att säkerställa att rätt information når berörda parter på korrekt sätt.

Bolaget har en omfattande informationspolicy för att säkerställa god kvalitet på extern och intern information och att Episurf Medical uppfyller aktiemarknadens krav på informa­tionsgivning. Syftet är att på ett förtroendegivande sätt för­medla information externt och internt så att kunskapen och förtroendet för bolaget upprätthålls och utvecklas. I separata styrdokument finns rutiner för pressmeddelanden, finansiella rapporter, stämmor, emissioner, hemsida, registrering av insynspersoner, hantering av loggbok och så vidare. Samtliga rapporter och pressmeddelanden publiceras samtidigt med offentliggörandet på bolagets webbplats.