Styrelsen har det yttersta ansvaret för riskbedömningen. Bolaget utvärderar årligen risker och söker uppnå en stor medvetenhet om risker hos medarbetarna. Identifierade riskområden är framförallt finansiell rapportering, operationella risker och legala risker.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Kliniska prövningar Sedan 2012 driver Episurf Medical en klinisk prövning i människa. Om studien skulle resultera i oförutsedda eller negativa resultat kan detta ha en negativ inverkan på bolaget. Denna studie kretsar kring genomförandet av tester på människor för Episealer® Condyle Solo, där de huvudsakliga undersökningsparametrarna är smärta och funktion. Om studien skulle resultera i oförutsedda eller negativa resultat kan detta ha en negativ inverkan på Episurf Medical.

Myndighetsgodkännanden För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste tillstånd/godkännanden erhållas och registrering ske hos berörda myndigheter på respektive marknad. Episurf Medical kan inte garantera att sådana tillstånd/godkännanden erhålls i den omfattning som krävs för att kunna uppnå lönsamhet eller uppfylla målsättningar för framtiden.

Marknadsacceptans Marknadsacceptansen för Episurf Medicals produkter beror på flera faktorer. Episurf Medicals produkter omfattar ny teknologi som tidigare inte har använts och måste konkurrera med mera etablerade behandlingar som för närvarande är accepterade som standard. Bolagets produkter kan kräva förändringar av etablerad praxis inom läkarkåren, vilket tar tid att ändra. Bolaget kan inte garantera utfallet av någon studie. Rapporter om utebliven effekt eller misslyckade resultat vid användning av bolagets produkter kan påverka försäljningen av Episurf Medicals produkter negativt eller medföra att försäljningen blir lägre än förväntat eller helt uteblir.

IPR Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn av existerande patentportfölj är av stor betydelse för Episurf i syfte att skydda bolagets teknologier och nya innovationer kring befintliga och framtida produkter. Episurf har i dagsläget cirka 100 patent och patentansökningar över hela världen, fördelade på mer än 20 patentfamiljer.

Samarbetspartners Episurf Medical har en liten organisation och bolaget samarbetar därför med ett flertal olika partners för att kunna bibehålla en hög flexibilitet samt tillgång till rätt expertis och kompetens. Episurf Medical är beroende av fortsatt nära samarbete med nuvarande samt framtida partners såsom forskare, teknikkonsulter, distributörer, kliniska prövningsledare och underleverantörer vad gäller produktion. Det finns inga garantier för att nuvarande och framtida samarbetspartners på ett framgångsrikt sätt kommer uppfylla sina åtaganden eller att partners med rätt expertis och kompetens finns att tillgå, vilket kan försena eller försvåra utvecklingen av produkterna.

Nyckelpersoner Episurf Medical är i hög grad beroende av nyckelpersoner. Det finns en risk att bolagets verksamhet kan påverkas negativt om dessa personer lämnar bolaget eller av någon annan anledning inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter. Det finns vidare en risk att styrelse, ledning eller nyckelpersoner genom fel beslut kan påverka bolaget negativt.

Finansiella risker Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika typer av finansiella risker såsom marknads­, likviditets­ och kreditrisker. Marknadsriskerna består i huvudsak av ränterisk och valutarisk. Det är bolagets styrelse som är ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker. Styrelsen fastställer de ramar som gäller för exponering, hantering och uppföljning av de finansiella riskerna och dessa ramar utvärderas och revideras årligen. Styrelsen har möjlighet att besluta om tillfälliga avsteg från de fastställda ramarna. För övrig information hänvisas till not 3.

NOT 3

Finansiell riskhantering

3.1 Finansiella riskfaktorer

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (viss valutarisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. De finansiella risker som identifierats är främst en viss valutarisk på grund av handel med utlandet. Riskhanteringen sköts av verkställande direktören i samråd med ekonomiavdelningen, utifrån riktlinjer fastställda av styrelsen. Verkställande direktören i samråd med ekonomiavdelningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med andra ledande befattningshavare inom koncernen.

a) Marknadsrisk

Valutarisk

Koncernen utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende transaktioner inom EU. Episurf Medical AB:s (publ) redovisning sker i svenska kronor och funktionell valuta i moderbolag samt att de svenska dotterföretag i koncernen är i svenska kronor. Utländska dotterföretag redovisas i sin egen valuta och konverteras in i koncernredovisningen med gällande kurser på balansdagen för balansräkning och med genomsnittlig valutakurs under räkenskapsåret för resultaträkning. Uppkomna kursdifferenser redovisas i koncernredovisningen under ”Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt ” i koncernresultaträkningen.

b) Kreditrisk

Kreditrisk hanteras på koncernnivå. Kreditrisk uppstår genom likvida medel, och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot koncernens kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade transaktioner. Den maximala kreditriskexponeringen utgörs av det bokförda värdet på de exponerade tillgångarna. I nuläget bedöms koncernens kreditrisk vara begränsad då merparten av de finansiella tillgångarna består av likvida medel hos större svenska kreditinstitut.

c) Likviditetsrisk

Per den 31 december 2017 har koncernen en likviditet om 71 279 KSEK (42 300). Episurf Medical genomförde under början av 2017 en företrädesemission som tecknades till ca 91,5 %, vilket innebar att Episurf Medical tillfördes ca 109,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid årets utgång 2017 hade Episurf Medical SEK 71,3 miljoner i likvida medel. I syfte att säkerställa verksamhetens drift på lång sikt ingicks i februari 2018 ett finansieringsavtal med Europan Select Growth Opportunities Fund vilket innebar att bolaget får tillgång till SEK 70 miljoner över 36 månader. Det slutliga avtalet skall beslutas vid ordinarie bolagstämma i april 2018. Under 2018 bedömer bolaget att kostnaderna för USA-satsningen kommer att öka samtidigt som kostnader i den europeiska verksamheten minskar. Bolaget bedömer vidare att det nya finansieringsavtal som tecknades den 22 februari är av väsentlig betydelse för bolagets USA satsning och investeringar i denna förutsätter att finansieringsavtalet slutligt beslutas på årsstämman. Genom denna finansiering bedömer styrelsen att Episurf Medical har tillgång till finansiering för en överskådlig framtid. För det fall att finansiering inte godkänns är det styrelsens och verkställande direktörens bedömning att befintliga medel täcker bolagets kapitalbehov under de kommande 12 månaderna. Detta innebär dock att USA satsningen inte kommer att kunna genomföras i den planerade omfattningen. Framtida odiskonterade kassaflöden ut motsvaras av de bokförda värdena på skulderna. Inga räntebärande skulder finns per 31 december 2017.

Hantering av kapitalrisk

Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.
Koncernen är i sin helhet finansierad genom eget kapital. Soliditeten den 31 december 2017 uppgår till 91,7 procent (80,8).

Verkligt värde

Koncernen innehar inte några finansiella tillgångar eller skulder som värderas till verkligt värde. Redovisat värde på tillgångar och skulder i balansräkningen, som faller inom ramen för upplysningar i enlighet med IFRS 13, bedöms nära motsvara det verkliga värdet.