Det är styrelsen som fastställer bolagets mål, strategier, budget och affärsplan. Arbetet styrs av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och av styrelsens arbetsordning. Styrelsen består av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs på årsstämma för tiden till nästa årsstämma i bolaget.

 

ULF GRUNANDER – STYRELSEORDFÖRANDE

Utbildning och erfarenhet: Ulf Grunander har en ekonomiexamen från Stockholms universitet och har tidigare varit CFO för Getinge Group under 23 år. Ulf Grunander sitter för närvarande i styrelsen för Arjo AB (publ) och Lifco AB (publ) samt är styrelseordförande i Djurgården Hockey AB. Ulf Grunander har haft styrelseuppdrag i flera bolag inom Getingekoncernen samt AMF Fonder AB och AMF Tjänstepension AB och har även varit auktoriserad revisor.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Arjo AB (publ) och Lifco AB (publ) samt styrelseordförande i Djurgården Hockey AB.

Oberoende: Ulf Grunander anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 4 166 670 B-aktier

Teckningsoptioner: 1 666 668

 

 

 

 

 

LEIF RYD – LEDAMOT

Utbildning och erfarenhet: Leif är ortopedisk kirurg och har en lång karriär som klinisk forskare kring ledförslitning (artros) och tidigare professor vid Karolinska Institutet. Leifs viktigaste kliniska expertis omfattar degenerativa ledsjukdomar i höft och knä samt traumatiska skador i knä. Leif är verksam på konsultbasis i bolaget såsom Senior Medical Advisor med fokus på medicinsk/vetenskaplig utveckling och marknadsföring av bolagets produkter mot den medicinska professionen.

Pågående uppdrag: Ordförande och vd i Aktiebolaget Gile Medicinkonsult, styrelseledamot i Crage AB och Bostadsföreningen Dromedaren.

Oberoende: Leif är oberoende i förhållande till Bolagets huvudägare, men inte oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Aktieinnehav:
669 A-­aktier
999 920 B-­aktier (varav 3 000 närstående)
421 185 A­-aktier (via bolag)
682 384 B-­aktier (via bolag)

Teckningsoptioner: 333 336 varav 166 668 via bolag

 

 

 

CHRISTIAN KRÜEGER – LEDAMOT

Utbildning och erfarenhet: Christian Krüeger har en Bachelor of Science i Business Administration med finansiell ekonomi som huvudämne från Lunds universitet. Christian Krüeger är vd för Kruger Venture Partners AB. Han har lång erfarenhet från den finansiella sektorn och har arbetat i både aktie- såväl som obligationsmarknaden. Krüeger har haft flera ledande befattningar och han har bl a varit vd för LMK Venture Partners och Aktiechef hos Pareto Securiteies i Stockholm. Innan Pareto innehade Christian Krüeger flera olika chefsroller hos Öhman Fondkommission och Matteus Fondkommission.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Solnaberg Property AB, Rocker AB, Kruger Venture Partners AB. Styrelsesuppleant i Krueger Liljefors Konsult AB

Oberoende: Christian anses som oberoende från bolaget och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 862 500 B-aktier

Teckningsoptioner: 225 000

 

 

 

 

LAURA SHUNK – BOARD

Utbildning och erfarenhet: Laura  är senior and founding partner vid advokatfirman Hudak, Shunk and Farine, Co LPA i Cuyahoga Falls, Ohio, USA. Vid advokatfirman har Laura huvudsakligen arbetat med immaterialrätt sedan 1987. Lauras karriär har innefattat arbete med patent- och varumärkesintrång, särskilt inom områdena sjukvård och medicinsk utrustning. I arbetet med patent- och varumärkesintrång har Laura biträtt, bland annat, bolagen InvaCare, Cross Medical, Biomet, OrthoHelix Surgical Designs, Tornier och Wright Medical.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i SCI Engineered Materials, Inc, Styrelseledamot i SiNaptic Holdings, LLC.

Oberoende: Laura anses som oberoende från bolaget och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 800 000 B-aktier.

 

 

 

 

 

 

ANNETTE BRODIN RAMPE – LEDAMOT

Utbildning och erfarenhet: Annette Brodin Rampe har en magisterexamen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola och är för närvarande verkställande direktör för ImagineCare AB, en digital hälsoövervakningsplattform. Dessutom är Annette Brodin Rampe ordförande för Global Child Forum samt Storskogen AB (publ) och sitter i styrelsen för Ferronordic AB och Pion Group AB (publ). Hon agerar även rådgivare för TechBuddy AB. Annette Brodin Rampe har tidigare varit verkställande direktör för Internationella Engelska Skolan och dessförinnan var hon European Managing Partner för Brunswick Group, en PR-byrå inriktad mot strategisk kommunikation. Annette Brodin Rampe har tidigare varit ordförande för Stillfront Group AB och suttit i styrelsen för bland annat PEAB AB och Ernströmgruppen AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande för Global Child Forum samt Storskogen AB (publ), Styrelseledamot i Ferronordic AB och Pion Group AB (publ).

Oberoende: Annette Brodin Rampe anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 690 000 B-aktier (via bolag)

Teckningsoptioner: 180 000 (via bolag)

 

 

JESS LONNER – LEDAMOT

Utbildning och erfarenhet: Examen (honors) från Boston University School of Medicine, utbildning i ortopedkirurgi vid Hospital for Joint Diseases i New York. Harvard-stipendiat vid Massachusetts General Hospital i Boston.

Pågående uppdrag:Professor i ortopedkirurgi vid Sidney Kimmel Medical College vid Thomas Jefferson University i Philadelphia, och arbetar som ortoped vid Rothman Orthopedic Institute, där han är specialiserad på kirurgisk behandling av knäartros. Han är för närvarande medlem i Knee Societys verkställande styrelse. Han är också en aktiv medlem av American Academy of Orthopedic Surgeons.

Oberoende: Jess Lonner anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: –

 

 

 

Uppdaterad 2024-06-27