Det är styrelsen som fastställer bolagets mål, strategier, budget och affärsplan. Arbetet styrs av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och av styrelsens arbetsordning. Styrelsen består av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs på årsstämma för tiden till nästa årsstämma i bolaget.