Namn Lön/arvode Övrig ersättning Summa
Styrelsens ordförande, Dennis Stripe 0,4 0,4
Styrelseledamot, Laura Shunk 0,2 0,2
Styrelseledamot, Leif Ryd 0,1 0,6 0,7
Styrelseledamot, Christian Krüeger 0,2 0,2
Styrelseledamot, Wilder Fulford 0,1 0,1
Styrelseledamot, Ulf Grunander 0,2 0,2
Styrelseledamot, Annette Brodin Rampe 0,2 0,2

 

Det är Valberedningen som lämnar förslag till bolagsstämman avseende ersättning till styrelsens ledamöter.

Till aktieägare och styrelseledamoten Leif Ryd har under perioden konsultarvode för löpande arbete samt arbete i Clinical Advisory Board utgått med 0,6 MSEK (0,6). Styrelsens ordförande och ledamöternas överenskomna arvode enligt årsstämmans beslut framgår nedan. Till styrelseordförande Dennis Stripe utgår arvode om 0,4 MSEK. Till Laura Shunk, Ulf Grunander, Annette Brodin Rampe och Christian Krüeger utgår arvode om 0,2 MSEK. Till Leif Ryd utgår arvode om 0,1 MSEK. Totalt utgår styrelsearvoden om 1,3 MSEK för 2020 (1,1).

 

Information från årsredovisningen 2021.