Inför årsstämman ska valberedningen lägga fram förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, styrelsens arvode, stämmans och styrelsens ordförande och i förekommande fall förslag till revisor och dennes arvodering. På årsstämman 2023 beslutades det om principerna för Episurf Medicals valberedning, som ska gälla tills de ändras av en framtida bolagsstämma, enligt följande:

 

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget per den 31 augusti året före det år årsstämma hålles, äger rätt att utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

 

Valberedningens arbete

  • Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober sammankalla de största ägarna i bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.
  • Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.
  • Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Styrelsens ordförande ska dock inte utses till ordförande i valberedningen.
  • Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de största ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i valberedningen. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.
  • Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
  • Styrelsens ordförande ska årligen presentera en utvärdering av styrelsens arbete under året för valberedningen, vilken ligger till grund för valberedningens arbete tillsammans med kraven i svensk kod för bolagsstyrning och de bolagsspecifika kraven i Episurf Medical. Valberedningens förslag offentliggörs i kallelsen till årsstämman, på bolagets hemsida och under årsstämman.

 

Valberedningens sammanträden
Valberedningen hade inför årsstämman 2023 ett sammanträde.
Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen


Information om tidigare valberedning

I enlighet med ovanstående principer bestod valberedningen av följande fyra ledamöter inför årsstämman 2023:

Dennis Stripe (tidigare styrelseordförande i Episurf Medical AB), Sebastian Jahreskog, Robert Charpentier (representerade Health Runner AB) och Johan Wadell (representerade Andra AP-fonden).

Valberedningens ordförande var Robert Charpentier.

Valberedningens förslag offentliggjordes i kallelsen till årsstämman på bolagets hemsida och på årsstämman. Arvode för arbete i valberedningen har ej utgått.

Aktieägare kunde kontakta kommittén med förslag på styrelseledamöter. Förslagen skulle skickas till valberedningens ordförande via ir@episurf.com Valberedningens förslag till styrelseledamöter, styrelsens arvode och revisorer presenterades i kallelsen till årsstämman.