Inför årsstämman ska valberedningen lägga fram förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, styrelsens arvode, stämmans och styrelsens ordförande och i förekommande fall förslag till revisor och dennes arvodering. På årsstämman 2023 beslutades det om principerna för Episurf Medicals valberedning, som ska gälla tills de ändras av en framtida bolagsstämma, enligt följande:

 

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget per den 31 augusti året före det år årsstämma hålles, äger rätt att utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

 

Valberedningens arbete

  • Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober sammankalla de största ägarna i bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.
  • Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.
  • Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Styrelsens ordförande ska dock inte utses till ordförande i valberedningen.
  • Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de största ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i valberedningen. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.
  • Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
  • Styrelsens ordförande ska årligen presentera en utvärdering av styrelsens arbete under året för valberedningen, vilken ligger till grund för valberedningens arbete tillsammans med kraven i svensk kod för bolagsstyrning och de bolagsspecifika kraven i Episurf Medical. Valberedningens förslag offentliggörs i kallelsen till årsstämman, på bolagets hemsida och under årsstämman.

 

Valberedningens sammanträden
Valberedningen hade inför årsstämman 2024 ett sammanträde.
Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen


Nuvarande valberedning

I enlighet med ovanstående principer består valberedningen av följande fyra ledamöter inför årsstämman 2024:

Ulf Grunander (styrelseordförande i Episurf Medical AB), Sebastian Jahreskog, Ilija Batljan (representerar Health Runner AB) och Hites Jina (representerar LMK Forward AB).

Valberedningens ledamöter ska inom sig utse en ordförande för valberedningen.

Valberedningen kommer att förbereda förslag inför 2024 års bolagsstämma med avseende på valet av ordförande och andra styrelseledamöter, valet av revisor, ärenden som rör arvoden, valet av ordförande för bolagsstämman och beslut som rör valberedningen. Arvode för arbete i valberedningen utgår ej.

Aktieägare kan kontakta valberedningen med förslag avseende kommitténs arbete. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman dock senast den 31 januari 2024. och skickas till valberedningens ordförande via ir@episurf.com.