DELÅRSRAPPORT 1 APRIL– 30 JUNI, 2017

Andra kvartalet 2017 jämfört med 2016, koncernen 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 622 897 SEK (469 380), en ökning med 33% jämfört med föregående år

» Övriga rörelseintäkter inkluderat aktiverat arbete uppgick till 607 140 SEK (381 298)

» Resultatet före skatt uppgick till –12 990 707 SEK (–16 473 988)

» Resultat per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till –0,45 SEK (–1,03)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

» Episurf Medical meddelade att bolagets 50:e operation i Tyskland med knäimplantatet Episealer® genomfördes

» Episurf Medical erhöll ytterligare beviljat patent i Australien, USA och Europa

» Episurf Medical förstärkte bolagets ledningsgrupp

» Episurf Medical nådde en milstolpe om 200 implantat

» Episurf Medical fortsatte kommunikationen med US Food and Drug Administration (FDA) angående väg mot marknadsgodkännande i USA

» Episurf Medicals styrelse utsåg Pål Ryfors till vd och koncernchef samt utsåg Veronica Wallin till ny finanschef

» Episurf Medical utsåg Dr Michael Manley till speciell strategisk rådgivare för USA strategin

Väsentliga händelser efter periodens slut

» Dennis D. Stripe återgick till positionen som styrelsens ordinarie ordförande

» Artikel från fallstudie med klinisk data för Episealerpatient publicerades

» Ytterligare preklinisk artikel om Episealer-implantetet publicerades

» Episurf Medical har utsetts till godkänd leverantör till Spire Healthcare, en av Storbritanniens största oberoende sjukhusgrupper

» Episurf Medical kommunicerade kortfattad klinisk uppdatering

» Ledningsgruppsförändringar i Episurf Medical meddelades

» Episurf Medical nådde en milstolpe om 250 implantat

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 18 augusti 2017.wkr0006.pdf