DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI– 31 MARS, 2017

Första kvartalet jämfört med 2016, koncernen 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 462 979 SEK (411 834), en ökning med 12% jämfört med föregående år.

» Övriga rörelseintäkter uppgick till 71 902 SEK (565 286).

» Resultatet efter finansiella poster uppgick till –19 036 869 SEK (–11 696 747).

» Resultat per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till –0,66 SEK (–0,73)

Väsentliga händelser under första kvartalet

» Episurf Medical offentliggjorde och genomförde en företrädesemission som tillförde bolaget ca 109.5 MSEK före transaktionskostnader.

» Episurf Medical utökade sin Clinical Advisory Board.

» Dennis D. Stripe blev arbetande styrelseordförande.

» Episurf Medical erhöll sina första beviljade patent i Kina.

» Positiv patentutveckling i USA för Episurf Medicals 3D-baserade skademarkeringsprocess.

» Episurf Medicals vd Rosemary Cunningham Thomas avgick – rekryteringsprocessen inleddes.

Väsentliga händelser efter periodens slut

» Episurf Medical meddelade att bolagets 50:e operation i Tyskland med knäimplantatet Episealer® sker inom de närmsta dagarna.

» Episurf Medical erhöll ytterligare beviljat patent i Australien.

» Episurf Medical förstärkte bolagets ledningsgrupp.

» Episurf Medical erhöll ytterligare beviljat patent i USA.

» Episurf Medical nådde milstolpe om 200 implantat.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 15 maj 2017.wkr0006.pdf