DELÅRSRAPPORT 1 JULI– 30 SEPTEMBER, 2017

Tredje kvartalet 2017 jämfört med 2016, koncernen

» 50% ökning av antalet godkända Episealer®order under kvartalet till 42 (28). Fakturering sker vid leverans under både Q3 och Q4 2017

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 520 284 SEK (516 641), en ökning med 1% jämfört med fg år

» Övriga rörelseintäkter uppgick till 97 716 SEK (–)

» Resultat före skatt uppgick till –13 518 593 SEK (–15 042 517)

» Resultat per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till –0,45 SEK (–0,79)


Väsentliga händelser under tredje kvartalet

» Multicenterstudie med 100 patienter för Episealer® knäimplantat blev fullrekryterad

» Episurf Medicals 100:e Episealer® Femoral Twin-implantat visade på snabb klinisk acceptans

» Episurf Medicals 50:e Episealer®-implantat i Belgien

» Episurf Medical nådde milstolpe om 250 sålda implantat

» Episurf Medical kommunicerade kortfattad klinisk uppdatering

» Ledningsgruppsförändringar i Episurf Medical meddelades

» Episurf Medical har utsetts till godkänd leverantör till Spire Healthcare, en av Storbritanniens största oberoende sjukhusgrupper

» Artikel från fallstudie med klinisk data för Episealerpatient publicerades

» Ytterligare preklinisk artikel om Episealerimplantatet publicerades

» Dennis D. Stripe återgick till positionen som styrelsens ordinarie ordförande


Väsentliga händelser efter periodens slut

» Episurf Medical erhöll ett nytt patent i Kina

» Fredrik Zetterberg utsedd till marknadschef för Episurf Medical

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 10 november 2017.wkr0006.pdf