DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI– 31 MARS, 2018

Första kvartalet 2018 jämfört med 2017, koncernen

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,1 MSEK (0,5), en ökning med 135% jämfört med fg år

» Bruttoorderingången ökade med 10,1% till 0,9 MSEK (0,7)

» Orderstocken uppgick till 0,5 MSEK (0,5)

» 34% ökning av antalet godkända Episealer®-order under kvartalet till 39 (29)

» Resultat före skatt uppgick till –13,3 MSEK (–19,0)

» Resultat per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till –0,44 SEK (–0,94)


Väsentliga händelser under första kvartalet

» Episurf Medical fortsatte med regulatoriska förberedelser och diskussioner om industriellt partnerskap i USA

» Episurf Medical erhöll marknadsgodkännande i Israel och ingick distributörsavtal för den israeliska marknaden

» Episurf Medical meddelade att man är i slutfasen av utvecklandet av ett fotledsimplantat

» Episurf Medical ingick finansieringsavtal om upp till 70 miljoner SEK som senare godkändes på bolagets stämma den 9 april 2018

» Episurf Medical fick ytterligare ett patentbeviljande i USA relaterat till sin 3D-baserade skademarkeringsprocess

» Episurf Medical presenterade långsiktiga finansiella och operativa mål


Väsentliga händelser efter periodens slut 

» Kliniska resultat för Episealer® presenterades vid världskongressen för International Cartilage Repair Society (ICRS) i Macau

» Lovande kliniska resultat från användning av Episealer® presente­rades vid årsmötet för British Association for Surgery of the Knee

» Episurf Medicals knäprodukter godkändes för marknadsföring och försäljning i Spanien

» Episurf Medical ingick ett distributionsavtal i Hongkong och etablerade dotterbolag i USA

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 27 april 2018.wkr0006.pdf