Delårsrapport första kvartalet (2011-01-01–2011-03-31)

 

Första kvartalet (2011-01-01–2011-03-31) 

– Resultatet efter finansiella poster uppgick till -714 872 SEK ( -439 989)

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK ( -0,04)

– Soliditeten uppgick till 88,5% ( 22,6%) 


* Periodens resultat dividerat med 12 800 000 aktier (10 000 000)

 

Väsentliga händelser under första kvartalet ” Episurf rapporterade den 15 mars 2011 histologiska resultat från en planerad 6 månaders-kontroll som visade att implantaten har en god förmåga att läka fast i ben. 

   

– Episurf rapporterade den 23 mars 2011 om den senaste omvandlingen av A- och B-aktier finns det idag 7 481 651 A-aktier och 5 318 349 B-aktier i bolaget. Det totala antalet aktier i Episurf uppgår till 12 800 000 aktier. Väsentliga händelser efter periodens utgång ” Den 12 april 2011 offentliggjorde Episurf att bolaget avser genomföra nyemission om högst 49 miljoner SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt ansöka om att bolagets aktier tas upp till handel på NASDAQ OMX First North. 


– Den 26 april meddelade Episurf via pressmeddelande om nytt datum för bolagsstämma i bolaget och förskjuten tidplan för den planerade nyemissionen. 

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 13 maj 2011 kl. 18.00 på Albanova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm. 


Bakgrund och motiv 

Mot bakgrund av de positiva delresultat som erhållits från bolagets pågående prekliniska studie avser Episurf att, i tillägg till knäimplantatsprodukten Episealer Knee, även utveckla en tåimplantatsprodukt, Episealer Toe, samt en individanpassad kirurgisk borrguide för mosaikplastikoperationer, Epiguide MOS. 


Styrelsen för Episurf har för avsikt att besluta om en nyemission av aktier av serie A och serie B om högst cirka 49 miljoner SEK dock under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 13 maj 2011. Nyemissionen beräknas tillföra bolaget tillräckliga finansiella resurser för att finansiera utvecklingen av Episealer? Knee, Episealer? Toe och Epiguide? MOS fram till marknadsgodkännande på den europeiska marknaden samt täcka löpande kostnader under perioden fram till denna tidpunkt. 


Beslut om samt villkor för planerad nyemission 

För det fall den extra bolagsstämman den 13 maj 2011 godkänner den planerade nyemissionen och styrelsen beslutar om sådan nyemission avses innehavare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de äger (primär företrädesrätt). För det fall inte samtliga aktier tecknas med primär företrädesrätt avses aktieägare att ha subsidiär företrädesrätt till resterande aktier oavsett aktieslag. För det fall inte samtliga aktier tecknas med primär och/eller subsidiär företrädesrätt kommer det att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt. 


Vissa befintliga aktieägare i Episurf, däribland Serendipity Innovations AB, Mikael Lönn samt styrelseledamoten Björn Varnestig, har redan på förhand avgivit teckningsförbindelser och därvid förbundit sig att teckna aktier motsvarande cirka 25,6 procent av den planerade nyemissionen. Därutöver har Serendipity Innovations AB och Mikael Lönn åtagit sig att teckna ett ytterligare antal aktier motsvarande cirka 74,4 procent av den planerade nyemissionen på bolagets begäran. Sammantaget uppgår teckningsförbindelser och garantiåtaganden till den planerade nyemissionens fulla belopp som därmed kommer vara garanterad i sin helhet. 


Serendipity Innovations AB har åtagit sig att garantera totalt cirka 35,8 miljoner SEK motsvarande cirka 73,1 procent av nyemissionen vilket kan medföra att Serendipity Innovations AB tecknar sig för fler aktier än sin pro rata-andel. Serendipity Innovations AB innehar för närvarande cirka 26,4 procent av rösterna och cirka 19,1 procent av kapitalet i bolaget. Tillsammans med närstående uppgår innehavet till cirka 26,5 procent av rösterna och cirka 19,2 procent av kapitalet. För det fall nyemissionen inte tecknas fullt ut med stöd av teckningsrätter, kan Serendipity Innovations AB efter nyemissionen, komma att inneha högst cirka 69,3 procent av rösterna och högst cirka 67,8 procent av kapitalet i bolaget. Tillsammans med närstående kan Serendipity Innovations AB komma att inneha högst cirka 69,3 procent av rösterna och högst cirka 67,9 procent av kapitalet i bolaget. Serendipity Innovations AB har av Aktiemarknadsnämnden (2011:11) erhållit undantag från budplikt i händelse av att Serendipity Innovations AB:s aktieinnehav i bolaget skulle uppgå till 30 procent eller mer av röstetalet i bolaget. 


Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Serendipity Innovations AB undantag från budplikt är att den extra bolagsstämman godkänner att styrelsen får utnyttja det befintliga emissionsbemyndigandet med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier, ej medräknat de aktier som innehas och på bolagsstämman företräds av Serendipity Innovations AB. Det är även anledningen till den extra bolagsstämman den 13 maj 2011.