Episurf Årsstämma 2023 – Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)