Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen (2005551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 20200207