Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagen (2005:551) över styrelsens redogörelse 20160524