Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar 20160524