Styrelsens förslag till beslut om att införa ett personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner 20160818