Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 20160524