Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 Kap 6§ Aktiebolagslagen 20200207