Episurf genomför garanterad nyemission

 

Denna kommuniké får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Hong Kong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Australien.*    Episurf genomför nyemission om cirka 48,6 miljoner SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare

*    Aktieägare har företrädesrätt att teckna två nya aktier av serie A respektive av serie B för varje befintlig aktie av serie A respektive av serie B

*    Teckningskursen är 1,90 SEK per aktie

*    Teckningsperioden är den 25 maj – 9 juni 2011

*    Nyemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från vissa befintliga aktieägare

*    Episurf avser ansöka om att Bolagets aktier tas upp till handel på NASDAQ OMX First North


Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 30 augusti 2010, fattat beslut om att genomföra en nyemission av aktier om cirka 48,6 miljoner SEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. 


Aktieägare har företrädesrätt att teckna två nya aktier av serie A respektive av serie B för varje befintlig aktie av serie A respektive av serie B. Teckningskursen är 1,90 SEK per aktie. Genom nyemissionen kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med högst 25 600 000 aktier från 12 800 000 aktier till högst 38 400 000 aktier och aktiekapitalet i Bolaget komma att öka med högst 1 280 000 SEK från 640 000 SEK till högst 1 920 000 SEK. 


Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för att delta i nyemissionen är den 23 maj 2011. Teckningsperioden är 25 maj – 9 juni 2011.

Preliminär tidplan för nyemissionen

19 maj 2011        Första dag för handel i aktien utan rätt att delta i nyemissionen

20 maj 2011         Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

23 maj 2011         Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

25 maj-3 juni 2011     Handel i teckningsrätter

25 maj-9 juni 2011     Teckningsperiod

15 juni 2011        Beräknad dag för offentliggörande av utfall i nyemissionen

 

Bakgrund och motiv

Episurf utvecklar individanpassade produkter för reparation av lokala broskskador i människors leder. Bolaget har sedan verksamheten etablerades varit fokuserat mot produktutveckling och har därvid utvecklat produktkoncepten Episealer (implantat) och Epiguide (operationsinstrument) samt den tekniska plattformen µiFidelity. Genomförda och pågående prekliniska studier har varit/är inriktade mot knäleden och utveckling av knäimplantatsprodukten Episealer Knee.


Mot bakgrund av de positiva delresultat som erhållits från Bolagets pågående prekliniska studie avser Episurf att, i tillägg till knäimplantatsprodukten Episealer Knee, även utveckla en tåimplantatsprodukt, Episealer Toe, samt en individanpassad kirurgisk borrguide för mosaikplastikoperationer, Epiguide MOS. Genom att i närtid initiera kliniska studier för dessa produkter kan Bolaget komma att ha tre produkter klara för marknadsintroduktion på den europeiska marknaden vid ungefär samma tidpunkt. Ansökan om att få påbörja kliniska studier avseende Episealer Knee och Episealer Toe beräknas kunna inges under tredje kvartalet 2011 med beräknad studiestart i första kvartalet 2012. Ansökan om att få påbörja kliniska studier avseende Epiguide MOS beräknas kunna inges under första kvartalet 2012 med beräknad studiestart i andra kvartalet 2012. Bolaget bedömer att marknadsgodkännande på den europeiska marknaden, i form av CE-märkning, kan komma att erhållas för samtliga produkter under första halvåret 2013. 


Nyemissionen beräknas tillföra Bolaget tillräckliga finansiella resurser för att finansiera utvecklingen av Episealer Knee, Episealer Toe och Epiguide MOS fram till marknadsgodkännande på den europeiska marknaden samt täcka löpande kostnader under perioden fram till denna tidpunkt. 


 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Vissa befintliga aktieägare i Episurf, däribland Serendipity Innovations AB, Mikael Lönn samt styrelseledamoten Björn Varnestig, har avgivit teckningsförbindelser och därvid förbundit sig att teckna aktier motsvarande cirka 25,6 procent av nyemissionen. Därutöver har Serendipity Innovations AB och Mikael Lönn åtagit sig att teckna ett ytterligare antal aktier motsvarande cirka 75,0 procent av nyemissionen på Bolagets begäran. Sammantaget uppgår teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 100,6 procent av nyemissionen som därmed är garanterad i sin helhet.


Serendipity Innovations AB har åtagit sig att garantera totalt cirka 35,8 miljoner SEK motsvarande cirka 73,6 procent av nyemissionen vilket kan medföra att Serendipity Innovations AB tecknar sig för fler aktier än sin pro rata-andel. Serendipity Innovations AB innehar för närvarande cirka 27,5 procent av rösterna och cirka 19,1 procent av kapitalet i Bolaget. Tillsammans med närstående uppgår innehavet till cirka 27,6 procent av rösterna och cirka 19,2 procent av kapitalet. Serendipity Innovations AB har av Aktiemarknadsnämnden (AMN 2011:11) erhållit undantag från budplikt i händelse av att Serendipity Innovation AB:s aktieinnehav i Bolaget skulle uppgå till 30 procent eller mer av röstetalet i Episurf till följd av att Serendipity Innovation AB tecknar aktier i och infriar sitt garantiåtagande i nyemissionen.

 

Upptagande till handel på First North

Styrelsen för Episurf avser ansöka om att ansluta Bolagets aktie av serie B till First North. En anslutning av Bolagets aktier till First North bedöms medföra förutsättningar för en mer likvid handel samt ökad uppmärksamhet från investerare, samarbetspartners, media och andra intressenter. Därtill förväntas bättre förutsättningar för framtida potentiella kapitalmarknadstransaktioner. Sammantaget bedöms en anslutning till First North främja Episurfs fortsatta utveckling och expansion. En anslutning till First North bedöms kunna ske i juli 2011 under förutsättning att ansökan godkänns. Episurf har utsett E. Öhman J:or Fondkommission AB (”Öhman”) till Certified Adviser, förutsatt anslutning till First North, och likviditetsgarant för Bolagets aktie. Likviditetsgarantin löper med en initial avtalstid om tre månader från första dag för handel på First North.

 

Finansiella och legala rådgivare

Öhman är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Episurf i samband med nyemissionen och listbytet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Öhman.

 

 

För ytterligare information:  

Homan Panahi 

IR-ansvarig, Episurf Medical AB (publ)     

Telefon: +46 (0) 763-989 666 E-post:

ir@episurf.com

 

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende aktier eller andra värdepapper i Episurf Medical AB (publ). Ett prospekt kommer att upprättas med anledning av nyemissionen. Prospektet kommer att offentliggöras och hållas tillgängligt på bland annat Episurf Medical AB:s hemsida efter att Finansinspektionen godkänt och registrerat prospektet. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Australien och den tilltänkta nyemissionen kommer inte heller att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i dessa länder, eller annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer enligt svensk lag. Inga värdepapper i Episurf Medical AB (publ) kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada.
Episurf Medical AB utvecklar små individanpassade implantat (Episealer) samt kirurgiska borrmallar (Epiguide) för behandling av lokala broskskador i människors leder. Episurfs implantat är små, tunna och anpassas för varje individs unika anatomi och skada. Ett litet implantat som enkelt kan sättas in medför minimalt trauma på kringliggande vävnad samt mindre komplicerad rehabilitering.