Episurf har genomfört riktad nyemission och offentliggör villkor för företrädesemission

Stockholm, 2013-06-03 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
 

 • Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission av 1 000 000 B-aktier till en emissionskurs om 50 SEK, vilket tillför Bolaget 50 miljoner SEK före emissionskostnader
 • Förutom flera stora svenska institutioner tecknade sig Rhenman Healthcare Equity L/S i den riktade nyemissionen och blir näst största aktieägare i Bolaget
 • Styrelsen i Episurf har även beslutat om en företrädesemission av B-aktier om högst cirka 20 miljoner SEK på följande villkor:
    o  Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya B-aktier
    o  Avstämningsdagen är satt till den 11 juni 2013
    o  16 aktier (A- eller B-aktier) berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie
    o  Teckningskursen är satt till 50 SEK per B-aktie
    o  Teckningsperioden löper 13 juni – 27 juni 2013
    o  Serendipity Ixora AB, som är största aktieägare i Bolaget, har förbundit sig att utan ersättning garantera hela Företrädesemissionen och teckna alla aktier som inte tecknas av andra
 • Det är styrelsens bedömning att Bolaget i och med nyemissionerna inte kommer att behöva ytterligare kapitaltillskott från aktieägarna

”Bolaget är nu fullfinansierat med utgångspunkt i den affärsplan som ledningen och styrelsen jobbar utifrån och vi kan nu med full fart genomföra den planerade expansionen. Samtidigt har vi fått några av Sveriges främsta institutionella investerare som delägare i bolaget. Ett bättre scenario för Episurf kunde vi inte ha önskat oss. I och med detta inleder vi nu även förberedelserna för en notering på Stockholmsbörsens huvudlista”, säger Nina Bake, vd Episurf.
 

Riktad nyemission
Styrelsen i Episurf har idag med stöd av befintligt emissionsbemyndigande beslutat om en riktad nyemission av 1 000 000 B-aktier (”Emissionen”).

Intresset för Emissionen var stort och styrelsen beslutade att utöka Emissionen från 800 000 B-aktier till 1 000 000 B-aktier. Tilldelning av har skett till huvudsakligen institutionella investerare. Emissionskursen bestämdes genom book building till 50 SEK, vilket motsvarar:

 • 90 handelsdagars volymviktade genomsnittskurs
 • En rabatt mot stängningskursen den 31 maj 2013 om 16,7 procent

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast tre dagar efter avsändande av avräkningsnota. Genom Emissionen tillförs Bolaget 50 miljoner SEK före emissionskostnader.

Efter Emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 7 544 928, varav de nyemitterade aktierna utgör cirka 13,3 procent. Bolagets aktiekapital ökas med 300 000 SEK från 1 963 478,40 SEK till 2 263 478,40 SEK.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med beslutet att emittera nya aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter. Avvikelsen från företrädesrätten har även medfört att Bolaget kunnat nå nya institutionella investerare och därmed kunnat bredda sin investerarbas. Bolagets aktieägare bereds därtill möjlighet att teckna sig för aktier i en företrädesemission enligt nedan.


Företrädesemission
Styrelsen vill erbjuda befintliga aktieägare möjligheten att teckna Episurfaktier till samma teckningkurs som i Emissionen.

Styrelsen i Episurf har därför idag beslutat att, med stöd av befintligt bemyndigande, genomföra en nyemission av B-aktier om upp till cirka 20 miljoner SEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolagets aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier (såväl A- som B-aktier) de äger på avstämningsdagen.

Befintliga aktieägare vars ägande motsvarar cirka nio procent av aktiekapitalet, däribland Rhenman Healthcare Equity L/S, tecknade sig i Emissionen och har förbundit sig att inte utnyttja eller avyttra de teckningsrätter som de blir tilldelade i samband med Företrädesemissionen. Även Serendipity Ixora AB, som är största aktieägare i Bolaget, har förbundit sig att inte teckna i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter. Detta för att ge möjlighet till Bolagets befintliga aktieägare att teckna aktier utöver deras företrädesrätt.

Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har aktieägare och övriga externa investerare möjlighet att teckna utan stöd av teckningsrätter, varefter tilldelning kommer att ske i enlighet med principerna i styrelsens beslut.

Serendipity Ixora AB har förbundit sig att utan ersättning garantera hela Företrädesemissionen och teckna alla aktier som inte tecknas av andra.

De som på avstämningsdagen, den 11 juni 2013, äger aktier i Bolaget kommer att tilldelas teckningsrätter. För varje A- eller B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt. 16 teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 50 SEK per B-aktie.

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 122 717,40 SEK och antalet aktier med högst 409 058 B-aktier.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 13 juni 2013 till och med den 27 juni 2013. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX First North från och med den 13 juni 2013 till och med den 24 juni 2013. Teckningsrätter som inte utnyttjats för teckning senast den 27 juni 2013 eller avyttrats senast den 24 juni 2013 blir ogiltiga och saknar därmed värde.


Preliminär tidplan:

5 juni 2013                       Sista dag för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter

11 juni 2013                      Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen

13 juni – 24 juni 2013       Handel med teckningsrätter

13 juni – 27 juni 2013       Teckningsperiod

Omkring den 2 juli 2013   Offentliggörande av utfall
 

Fullständigt emissionsbeslut finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Därtill kommer detaljerade villkor för Företrädesemissionen att beskrivas i den informationsbroschyr som beräknas offentliggöras omkring den 11 juni 2013 och som kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.episurf.com.
 

Notering på NASDAQ OMX Stockholm
Som tidigare meddelats är Episurfs avsikt att snarast möjligt inleda arbetet med att notera Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholms huvudlista. Episurfs B-aktie handlas idag på NASDAQ OMX First North.
 

Rådgivare
Pareto Öhman är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson är juridisk rådgivare i Emissionen och Företrädesemissionen.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Nina Bake, vd Episurf Medical
Tel: +46 (0) 736-125 563
E-post: ir@episurf.com

Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande Episurf Medical
Tel: +46 (0) 70 718 70 61
E-post: saeid@sdip.se
 

Viktig information
Informationen ovan riktar sig inte till och får inte distribueras eller offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där detta skulle kräva någon form av registrering eller stå i strid med gällande lagstiftning. Distribution av detta pressmeddelande kan därför vara förbjudet även i vissa andra jurisdiktioner.

Informationen ovan utgör inte en inbjudan till eller ett erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget (nedan kallade ”värdepapperen”). Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet och informationen är inte heller ett prospekt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2003/71/EG. . Inget prospekt kommer heller att upprättas i anledning av den riktade emissionen eller Företrädesemissionen.

Värdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”) eller någon provinslag i Kanada. Inte heller har eller kommer några värdepapper att registreras enligt någon lag i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Värdepapperen får därför inte, direkt eller indirekt, överlåtas, vidareöverlåtas, erbjudas till försäljning, levereras eller spridas till eller inom någon av dessa jurisdiktioner eller till en person som då vistas där eller med hemvist där eller för sådan persons räkning, och inte heller i eller till någon annan jurisdiktion om det skulle utgöra en överträdelse av lag eller medföra registreringskrav där, annat än i sådana fall där undantag medges. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot ”Securities Act” eller mot lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Pareto Öhman företräder Bolaget och ingen annan i samband med Emissionen och Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Emissionen, Företrädesemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande. Pareto Öhman åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Öhman, eller å dess vägnar, i samband med Emissionen eller Företrädesemissionen och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto Öhman i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Pareto Öhman annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Episurf anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com