Episurf Medical aktiverar utvecklingskostnader

Denna information lämnades för offentliggörande, 2014-11-07 16:38 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 


Styrelsen i Episurf Medical AB bedömer att samtliga av de kriterier bolaget satt upp för aktivering av utvecklingskostnader nu är uppfyllda. Därmed kommer utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika produkter att redovisas som immateriella tillgångar. Anledningen till att styrelsen anser att samtliga kriterier är uppfyllda är att Episurf Medical nu har en stark sälj- och marknadsorganisation på plats samt att bolaget i och med CE-märkningen av Episealer® Trochlea har två produkter i kommersialiseringsfas.

Enligt IAS38 ska följande kriterier vara uppfyllda för att utvecklingskostnader ska redovisas som immateriella tillgångar:

  1. Det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas
  2. Företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den
  3. Det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten
  4. Det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar
  5. Adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja produkten finns tillgängliga
  6. De utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ändringen av redovisningsprinciper gäller från och med fjärde kvartalet 2014. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts kommer inte att redovisas som tillgång i efterföljande period.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com