Episurf Medical publicerar delårsrapport för första kvartalet 2014

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2014 jämfört med 2013

Stockholm, 2014-05-09 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 18 093 SEK (-).
» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 236 482 SEK (-5 328 903).
» Resultatet per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till -1,04 SEK (-0,83).
» Antal anställda vid periodens slut 9 (6).
» Kassa och likvida medel vid periodens slut uppgick till 59 444 068 SEK (18 019 937).
» Första operationen i Polen utfördes inom ramen för Episurf Medicals kontrollerade produktlansering (CPL).
» Under perioden ansökte Episurf Medical om notering på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista.
» Episurf Medicals ledningsgrupp utökades med fyra personer och styrelsen förstärktes med en ledamot för att förbereda bolaget för notering på Nasdaq OMX Stockholm.
» I och med denna rapport övergår Episurf Medical till att upprätta delårsrapporter enligt IFRS.

”Arbetet med att etablera Episurf Medicals verksamhet internationellt fortsatte med full kraft under första kvartalet. Första operationen i Polen genomfördes under stor medial uppmärksamhet. Vi har sedan kunnat berätta att patienten upplever smärtfrihet och ökad rörlighet. Operationen är ett viktig led i arbetet med vår internationella kontrollerade produktlansering (CPL).”

Utdrag ur vd Nina Bakes kommentar till delårsrapporten.
Hela rapporten finns som bilaga till detta pressmeddelande och publiceras på bolagets hemsida.