Episurf Medicals 3D-baserade skademarkeringsprocess: positiv patentutveckling i USA

Episurf Medical driver patentansökningar (ännu ej publicerade) inom området för 3D-baserad bedömning av skador i leder. I processen för patentbeviljaden i USA har Episurf Medical meddelats, i intervju med granskaren hos amerikanska patentverket USPTO, om förestående utfärdande av beviljandebesked för Episurf Medicals första patent inom denna patentfamilj, förutsatt att mindre ändringar görs av inlämnade krav.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-02-17 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

”USPTO garanterar i detta läge inte utfallet av patentansökan innan slutligt patentbeslut formellt utfärdats, men framstegen i denna granskningsprocess är mycket positiva för Episurf Medical. Detta kommer då att bli Episurfs första beviljade patent inom skademarkering och 3D-visualisering av ledskador, vilket är en efterlängtad milstolpe för bolaget” säger Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel: +46 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 16.00 CET.