Episurf Medicals valberedning inför årsstämma 2016

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-10-15 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Valberedningen för Episurf Medical skall bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna utses av de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som äger rätt att utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

I enlighet med ovanstående principer består valberedningen av följande fyra ledamöter:
Saeid Esmaeilzadeh (styrelseordförande i Episurf Medical AB)
Ashkan Pouya (representerar Serendipity Ixora AB)
Peter Ragnarsson (representerar LMK Stiftelsen)
Björg Arnardóttir (representerar Kaupthing HF.)

Till valberedningens ordförande har Ashkan Pouya utsetts.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 41,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i Episurf Medical.

Aktieägare kan kontakta kommittén med förslag på styrelseledamöter. Förslagen måste skickas till styrelsens ordförande via ir@episurf.com.

Mer information återfinns på bolagets webbplats: www.episurf.com

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         E-post: rosemary@episurf.com