Episurf Medicals valberedning inför årsstämma 2017

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-10-20 12:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Valberedningen för Episurf Medical skall bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna utses av de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som äger rätt att utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

I enlighet med ovanstående principer består valberedningen av följande fyra ledamöter:

Dennis D. Stripe, styrelseordförande i Episurf Medical AB

Amin Omrani, representerar Serendipity Ixora AB

Christian Krüeger, representerar LMK Forward AB

Björg Arnardóttir,representerar Kaupthing HF.

Till valberedningens ordförande har Amin Omrani utsetts.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 41,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i Episurf Medical.

Aktieägare kan kontakta kommittén med förslag avseende kommitténs arbete. Förslagen måste skickas till valberedningens ordförande via ir@episurf.com.

Mer information återfinns på bolagets webbplats: www.episurf.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, CFO, Episurf Medical

Tel: +46 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.