Episurf offentliggör prospekt

 

Episurf Medical AB (publ) (”Episurf”) har som tidigare meddelats beslutat genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för Episurfs befintliga aktieägare. Episurfs styrelse har upprättat ett prospekt med anledning av nyemissionen, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns från och med idag tillgängligt påwww.episurf.com och www.ohman.se.


Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Episurf Medical AB (publ), Roslagstullsbacken 11, 114 21 Stockholm, tel: +46 (0) 763-989 666 och från E. Öhman J:or Fondkommission AB, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0) 8-402 5132. De aktieägare i Episurf som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 23 maj 2011 kommer att erhålla prospektet per post. Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare för information och instruktioner.

 

 

För ytterligare information:


Homan Panahi

IR-ansvarig, Episurf Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 763-989 666

E-post: ir@episurf.comVIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende aktier eller andra värdepapper i Episurf Medical AB (publ). Ett prospekt kommer att upprättas med anledning av nyemissionen. Prospektet kommer att offentliggöras och hållas tillgängligt på bland annat Episurf Medical AB:s hemsida efter att Finansinspektionen godkänt och registrerat prospektet. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Australien och den tilltänkta nyemissionen kommer inte heller att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i dessa länder, eller annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer enligt svensk lag. Inga värdepapper i Episurf Medical AB (publ) kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada.
Episurf Medical AB utvecklar små individanpassade implantat (Episealer) samt kirurgiska borrmallar (Epiguide) för behandling av lokala broskskador i människors leder. Episurfs implantat är små, tunna och anpassas för varje individs unika anatomi och skada. Ett litet implantat som enkelt kan sättas in medför minimalt trauma på kringliggande vävnad samt mindre komplicerad rehabilitering.