Episurf presenterar första sammanställningen av patientdata

Den första sammanställningen av uppföljningsdata från Episurf Medicals pågående kontrollerade produktlansering visar förbättringar på alla punkter enligt de två mätmetoderna VAS och KOOS.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-05-06 13:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Sedan hösten 2013 pågår en kontrollerad produktlansering (CPL) av det patientunika implantatet Episealer® Condyle Solo där ett större antal ortopediska kliniker i Europa medverkar med operation och uppföljning av patienter. En första sammanställning av uppföljningsdata är nu klar och de genomsnittliga resultaten visar förbättringar enligt alla punkter. Enligt mätmetoden VAS (Visual Analogue Scale), som är ett visuellt mått på upplevd smärta enligt en skala från 0 (ingen smärta) till 10 (värsta tänkbara smärta), har patienterna gått från i genomsnitt 6,8 innan operation till 0,5 vid 1 års-kontrollen. Vid 3-månaderskontrollen var VAS i genomsnitt 3,9.

Mätmetoden KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) visar att patienterna upplever stora förbättringar på alla delar. KOOS är ett frågebatteri som omfattar symptom, smärta, vardagsfunktionalitet, sport och fysiska aktiveter samt livskvalitet enligt en skala där 0 innebär extrema knäproblem och 100 inga knäproblem alls. För patienterna i Episurf Medicals CPL har värden på smärta exempelvis gått från 47 innan operation, till 68 tre månader efter operation, till slutligen 88 ett år efter operation. Övriga KOOS-värden visar liknande förbättringar.

”Det är glädjande att se att vi har uppnått rejäla förbättringar inom samtliga mätområden. Här får vi siffror på patienternas förbättrade livskvalitet, vilka visar att våra implantat lever upp till våra önskemål”, kommenterar professor Leif Ryd, Senior Medical Advisor för Episurf Medical.

Sammanställningen är baserad på data från nio patienter, där åtta har passerat 3-månaderskontrollen och två patienter passerat 1-årskontrollen. Resultaten är från en första sammanställning och ännu har inte någon statistiskt signifikant sammanställning gjorts. 

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com