Episurf publicerar informationsbroschyr avseende företrädesemission

Stockholm, 2013-06-11 17:32 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

 

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
 
 
Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) har upprättat en informationsbroschyr med anledning av den företrädesemission som förväntas tillföra Bolaget cirka 20 miljoner SEK. Informationsbroschyren är inte ett prospekt och har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen. Informationsbroschyren finns tillgänglig på Episurfs och Pareto Öhmans hemsidor, www.episurf.com respektive www.paretosec.com.
 
Pareto Öhman är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå legal rådgivare i företrädesemissionen.
 
 
För mer information, vänligen kontakta:
Nina Bake, vd Episurf Medical
Tel: +46 (0) 736-125 563
E-post: ir@episurf.com
 
Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande Episurf Medical
Tel: +46 (0) 70 718 70 61
 E-post: saeid@sdip.se

 

Viktig information
Informationen ovan riktar sig inte till och får inte distribueras eller offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där detta skulle kräva någon form av registrering eller stå i strid med gällande lagstiftning. Distribution av detta pressmeddelande kan därför vara förbjudet även i vissa andra jurisdiktioner.

Informationen ovan utgör inte en inbjudan till eller ett erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget (nedan kallade ”värdepapperen”). Varken detta dokument eller den informationsbroschyr som Bolaget har upprättat har blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet och är inte heller prospekt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2003/71/EG. Inget prospekt kommer heller att upprättas i anledning företrädesemissionen.

Värdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”) eller någon provinslag i Kanada. Inte heller har eller kommer några värdepapper att registreras enligt någon lag i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Värdepapperen får därför inte, direkt eller indirekt, överlåtas, vidareöverlåtas, erbjudas till försäljning, levereras eller spridas till eller inom någon av dessa jurisdiktioner eller till en person som då vistas där eller med hemvist där eller för sådan persons räkning, och inte heller i eller till någon annan jurisdiktion om det skulle utgöra en överträdelse av lag eller medföra registreringskrav där, annat än i sådana fall där undantag medges. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot ”Securities Act” eller mot lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Pareto Öhman företräder Bolaget och ingen annan i samband med företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande. Pareto Öhman åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Öhman, eller å dess vägnar, i samband med företrädesemissionen och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto Öhman i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Pareto Öhman annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Episurf anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com