Episurfs nyemission fulltecknad

 

Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Episurf Medical AB (publ) (”Episurf”) är fulltecknad och kommer att tillföra Episurf cirka 48,6 miljoner SEK före emissionskostnader. Cirka 52,9 procent av nyemissionen har tecknats med stöd av teckningsrätter och cirka 10,6 procent av nyemissionen har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Därutöver har garanterna i nyemissionen tecknat och tilldelats sammanlagt cirka 36,5 procent av nyemissionen som därmed är fulltecknad.


Som en följd av nyemissionen ökar Episurfs aktiekapital med 1 280 000 SEK till 1 920 000 SEK. Antalet aktier ökar med 25 600 000, varav 13 828 968 aktier av serie A och 11 771 032 aktier av serie B, till totalt 38 400 000 aktier.


Serendipity Innovations AB kommer efter deltagandet i nyemissionen att inneha cirka 43,0 procent av aktierna samt cirka 48,7 procent av rösterna i Episurf. Serendipity Innovations AB har av Aktiemarknadsnämnden (AMN 2011:11) erhållit undantag från budplikt i Episurf.


Episurfs nyemission kommer att avslutas enligt följande preliminära tidplan:


*    Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter beräknas ske genom utskick av avräkningsnotor omkring den 15 juni 2011

*    Sista dag för betalning av aktier tilldelade till följd av teckning utan stöd av teckningsrätter är den 20 juni 2011

*    De nya aktierna beräknas bli registrerade hos Bolagsverket den 28 juni 2011 samt föremål för handel på AktieTorget från och med den 29 juni 2011
För ytterligare information:


Homan Panahi

IR-ansvarig, Episurf Medical AB (publ)


Telefon: +46 (0) 763-989 666

E-post: ir@episurf.comVIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende aktier eller andra värdepapper i Episurf Medical AB (publ). Ett prospekt kommer att upprättas med anledning av nyemissionen. Prospektet kommer att offentliggöras och hållas tillgängligt på bland annat Episurf Medical AB:s hemsida efter att Finansinspektionen godkänt och registrerat prospektet. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Australien och den tilltänkta nyemissionen kommer inte heller att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i dessa länder, eller annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer enligt svensk lag. Inga värdepapper i Episurf Medical AB (publ) kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada.