Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical

På begäran av aktieägare i Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) har omvandlingar av A-aktier till B-aktier genomförts under december i enlighet med bolagsordningen. I och med omvandlingen har antalet A-aktier minskat med 7 167 och antalet B-aktier har ökat med lika många. Det totala antalet aktier uppgår till 30 549 495, varav 6 356 410 A-aktier och 24 193 085 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter förändringen till 43 262 315.


För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11.00 den 29 december 2017.wkr0006.pdf