FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I EPISURF MEDICAL AB

Episurf Medical AB har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionerna av aktier har resulterat i förändringar i antalet aktier och röster i bolaget. 

Antalet A-aktier har genom nyemissionerna ökat med 2 985 597 till 6 386 468 och antalet B-aktier med 11 614 094 till 24 163 027. Det totala antalet aktier har således ökat med 14 599 691 till 30 549 495 och det totala antalet röster med 20 570 885 till 43 322 431.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

 Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11.00 den 31 Mars 2017.wkr0006.pdf