Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical

På begäran av aktieägare i Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) har omvandlingar av A-aktier till B-aktier genomförts under oktober i enlighet med bolagsordningen. I och med omvandlingen har antalet A-aktier minskat med 22 891 och antalet B-aktier har ökat med lika många. Det totala antalet aktier uppgår till 30 549 495, varav 6 363 577 A-aktier och 24 185 918 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter förändringen till 43 276 649.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl.11:00 CET.  wkr0006.pdf