Förändring av aktier och antal röster i Episurf Medical AB

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-05-31 10:42 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

På begäran av aktieägare i Episurf Medical AB har omvandlingar av A-aktier till B-aktier genomförts under maj i enlighet med bolagsordningen. I och med omvandlingen har antalet A-aktier minskat med 5 747 och antalet B-aktier har ökat med lika många. Det totala antalet aktier uppgår till 15 963 305, varav 3 431 974 A-aktier och 12 531 331 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter förändringen till 22 827 253.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, CFO, Episurf Medical

Tel: +46 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.