Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-09-30 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

På begäran av aktieägare i Episurf Medical AB har omvandlingar av A-aktier till B-aktier genomförts under september i enlighet med bolagsordningen. I och med omvandlingen har antalet A-aktier minskat med 167 och antalet B-aktier har ökat med lika många. Det totala antalet aktier uppgår till 15 949 804, varav 3 431 807 A-aktier och 12 517 997 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter förändringen till 22 813 418.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, CFO, Episurf Medical

Tel: +46 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2016 kl. 11.00 CET.