Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-07-29 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Enligt beslut på årsstämman i Episurf Medical AB har 13 510 B-aktier som bolaget själv innehade dragits in under juli. I och med indragningen har antalet B-aktier och röster minskat med 13 501. Det totala antalet aktier uppgår efter indragningen till 15 949 804, varav 3 431 974 A-aktier med tre röster vardera och 12 517 830 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster uppgår efter förändringen således till 22 813 752.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, CFO, Episurf Medical

Tel: +46 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli 2016 kl. 13.00 CET.