Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical AB

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-09-30 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Episurf Medical AB har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt en riktad emission till bolagets nya CFO Paul Ryfors. Emissionerna av aktier har resulterat i förändringar i antalet aktier och röster i bolaget.

Antalet A-aktier har genom nyemissionerna ökat med 1 741 228 till 3 470 769 och antalet B-aktier med 6 248 621 till 12 492 536. Det totala antalet aktier har således ökat med 7 989 849 till 15 963 305 och det totala antalet röster med 11 472 305 till 22 904 843.


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Lena Lones, CFO Episurf Medical AB (publ)
         Tel: +46 (0) 707 18 19 75, e-post: lena.lones@episurf.com