EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) (”Episurf”, ”Episurf Medical” eller ”Bolaget”), (NASDAQ Stockholm: EPIS B) har idag beslutat, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma (”Extra Bolagsstämman”), att genomföra en företrädesemission av 33 383 180 units, motsvarande högst 500 747 700 nya B-aktier och högst 200 299 080 teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 120 MSEK (”Företrädesemissionen”). Varje unit består av femton (15) nyemitterade B-aktier i Bolaget och sex (6) teckningsoptioner av serie TO13 B. Vid full teckning och utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget att tillföras ytterligare belopp motsvarande högst cirka 48 MSEK. Den Extra Bolagsstämman föreslås godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen samt relaterade förslag för att möjliggöra Företrädesemissionen. Den Extra Bolagsstämman planeras att hållas den 22 maj 2024 och kallelsen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Syftet med Företrädesemissionen är primärt att finansiera den pågående kommersialiseringen av Episealer® Patellofemoral System på den amerikanska marknaden och den amerikanska regulatoriska processen för Episealer® MTP-System, den pågående kommersialiseringen av Episealer® Knee och Episealer® Talus Systems inom olika geografier samt fortsättningen av klinisk utveckling utöver allmänna företagssyften. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna samt garantiförbindelser för cirka 75,0 procent av Företrädesemissionen, motsvarande 90 MSEK. Dessutom har Bolagets största aktieägare, Health Runner AB, samt aktieägaren Sacajo Investments LLC (Niles Noblitt), uttryckt en ambition att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen genomförs framgångsrikt, antar Episurf ett finansiellt mål att uppnå årlig försäljning om 150-200 MSEK på medellång sikt, vid vilken tidpunkt Bolaget förväntar sig komma att bli kassaflödespositivt.

Sammanfattning

 • Styrelsen för Episurf har idag beslutat, villkorat av godkännande från den Extra Bolagsstämman, att genomföra Företrädesemissionen. Det föreslås att den Extra Bolagsstämman ska godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen samt relaterade förslag för att möjliggöra Företrädesemissionen. Den Extra Bolagsstämman planeras att hållas den 22 maj 2024 och kallelsen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
 • Samtliga befintliga aktieägare i Episurf kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje A- eller B-aktie som ägs på avstämningsdagen, som förväntas vara omkring den 24 maj 2024. Åtta (8) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av femton (15) nyemitterade B-aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO13 B.
 • Teckningskursen är 3,60 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,24 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 0,24 SEK per B-aktie under perioden från och med den 10 februari 2025 fram till och med den 24 februari 2025. Teckningsoptionerna kommer att vara tillgängliga för handel på Nasdaq First North Growth Market.
 • Teckningskursen är 0,24 SEK per B-aktie, motsvarande en rabatt om cirka 40,5 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter (TERP), baserat på stängningskursen för Episurfs B-aktie på Nasdaq Stockholm den 19 april 2024, vilket var den sista handelsdagen innan offentliggörandet av Företrädesemissionen.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Episurf att tillföras cirka 120 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen och, vid full teckning och utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget att tillföras ett ytterligare motsvarande belopp om cirka 48 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till teckningsoptionerna.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas att löpa från och med den 28 maj 2024 fram till och med den 12 juni 2024.
 • Befintliga aktieägare, inklusive Fjärde AP-fonden och LMK Forward AB, har åtagit sig, eller uttryckt sin avsikt, att teckna units motsvarande cirka 12,7 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 15 MSEK.
 • Därutöver har medlemmar av Bolagets styrelse och ledande befattningshavare med aktieägande i Bolaget, inklusive VD Pål Ryfors och styrelseordförande Ulf Grunander, uttryckt sin avsikt att teckna units motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 2 MSEK totalt. Medlemmar av Bolagets styrelse och ledning förhindras, enligt tillämpliga regler om marknadsmissbruk, från att ingå åtaganden om att teckna units i Företrädesemissionen, på grund av att Bolaget befinner sig i en så kallad stängd period fram till och med publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2024, och förväntas ingå åtaganden efter att den stängda perioden har löpt ut.
 • Ett antal externa investerare har åtagit sig att garantera cirka 60,7 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 73 MSEK, för en garantiersättning om 12,0 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 14,0 procent av det garanterade beloppet i units.
 • Företrädesemissionen täcks således av teckningsavsikter, teckningsåtaganden och garantiförbindelser motsvarande cirka 75,0 procent av Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 90 MSEK.
 • Därtill har Bolagets största aktieägare, Health Runner AB, samt aktieägaren Sacajo Investments LLC (Niles Noblitt), uttryckt en ambition att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.
 • Befintliga aktieägare, som representerar cirka 12,9 procent av samtliga röster i Bolaget, har åtagit sig eller uttryckt sin avsikt att rösta för beslut rörande Företrädesemissionen på den Extra Bolagsstämman.

Episurfs VD Pål Ryfors kommenterar: ”Genom denna transaktion säkrar vi möjligheten att fortsätta vår lansering av Episealer® Patellofemoral System i USA samt att fortsätta med vår regulatoriska strategi i USA för Episealer® MTP-System. I våra marknader utanför USA fortsätter kommersialiseringen av Episealer® Knee och Episealer® Talus, nu med en mer distributörsfokuserad affärsmodell. Vi har löst ett problem inom ortopedin, och genom vår individanpassade teknologi kan vi hjälpa patienter globalt. Genom denna transaktion säkrar vi vår finansiella ställning till sent 2025.”

Bakgrund och motiv

Episurf är ett svenskt ortopediföretag i kommersiell fas med en proprietär implantatteknologi, baserad på individanpassade implantat och kirurgiska verktyg, skräddarsydda för varje patients behov genom avancerad bildbehandlingstekniker och förkirurgisk analys. Episurfs första produkt, knäimplantatet Episealer®, adresserar gapet i behandlingsparadigmet för artros mellan tidiga biologiska ingrepp och knäproteser, och är kommersiellt tillgängligt i Europa och flera andra marknader. Episurf har en bred portfölj av produkter baserade på deras proprietära teknologi som adresserar ledskador, inklusive: Episealer® Knee (CE-märkt, pågående pivotal amerikansk studie), Episealer® Talus (CE-märkt), Episealer® Patellofemoral System (FDA 510(k)-godkänd), och Episealer® MTP system (510(k)-ansökan inlämnad under Q4 2023, förväntat godkännande under 2024). Första operationen på människa med Episealer® Knee utfördes i december 2012, med över 1 900 operationer utförda hittills med hjälp av Episealer®-implantatet. Efter godkännandet av sin första produkt i USA (Episealer® Patellofemoral System) bygger Episurf för närvarande sin kommersiella organisation i USA och ett brett distributörsnätverk för att säkerställa en framgångsrik lansering.

Användning av emissionslikvid

Episurf har identifierat fem investeringsområden som har potential att ta Bolaget signifikant närmare en position av hållbar lönsamhet inom den etablerade affärsstrategin. Nettolikviden från Företrädesemissionen, förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till det belopp som täcks av teckningsåtaganden och -avsikter, samt garantiförbindelser, kommer att användas till:

 1. Att accelerera den pågående kommersialiseringen av Episealer® Patellofemoral System på den amerikanska marknaden, inklusive fortsatt expansion av det amerikanska distributörsnätverket, kirurgiskt stöd och andra marknadsrelevanta aktiviteter, tillsammans med en balanserad expansion av den USA-baserade verksamheten (cirka 25%);
 2. Finansiering av den amerikanska regulatoriska processen för Episealer® MTP-System för den amerikanska marknaden, samt förlanserings- och marknadslanseringsaktiviteter i USA (cirka 25%);
 3. Accelerera den pågående kommersialiseringen av Episealer® Knee och Episealer® Talus Systems i övriga marknaden, inklusive marknadsförings- och försäljningsaktiviteter inom övriga marknadernas försäljningsverksamhet och distributionsnätverk (cirka 25%);
 4. Fortsätta Bolagets kliniska utvecklingsprogram, inklusive att stödja flera oberoende forskningsinitiativ och den pågående EPIC Knee PMA-studien samt Bolagets regulatoriska aktiviteter för att stödja Bolagets globala marknadsnärvaro (cirka 15%); och
 5. Allmänna företagsändamål och förlängning av Bolagets kassa till åtminstone Q4 2025 (cirka 10%).

Om Företrädesemissionen tecknas till ett belopp som överstiger det belopp som täcks av teckningsåtaganden och -avsikter, samt garantiförbindelser, kommer de ytterligare intäkterna att användas för att finansiera aktiviteterna enligt (i) till (v) proportionellt.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO13 B i februari 2025, förväntas Bolaget tillföras en likvid om upp till cirka 48 MSEK, som Bolaget avser att använda för att finansiera aktiviteterna enligt (i) till (v) proportionellt.

Finansiellt mål

Förutsatt att Företrädesemissionen genomförs framgångsrikt, antar Episurf ett finansiellt mål att uppnå årlig försäljning om 150-200 MSEK på medellång sikt, vid vilken tidpunkt Bolaget förväntar sig komma att bli kassaflödespositivt.

Villkoren för Företrädesemissionen

Aktieägare som är registrerade i aktieboken för Episurf på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, som förväntas vara den 24 maj 2024, kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje A- eller B-aktie som innehas i Bolaget. Åtta (8) uniträtter berättigar innehavaren till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av femton (15) nyemitterade B-aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO13 B. Dessutom erbjuds aktieägare och andra investerare möjlighet att teckna units utan uniträtter, i den utsträckning som Företrädesemissionen inte tecknas genom utnyttjande av uniträtter.

Teckningskursen är 3,60 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,24 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Episurf en bruttolikvid om cirka 120 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO13 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 10 februari 2025 fram till och med den 24 februari 2025. Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO13 B kommer att vara 0,24 SEK per B-aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO13 B kommer Episurf att tillföras upp till ytterligare 48 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna kommer att vara tillgängliga för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Företrädesemissionen innebära att aktiekapitalet ökar med cirka 5 007 477 SEK (förutsatt implementering av föreslagen minskning av aktiekapitalet, vilken beskrivs närmare nedan och i kallelsen till Extra Bolagsstämman, så att kvotvärdet för Bolagets aktier är 0,01 SEK) genom nyemission av 500 747 700 B-aktier, vilket resulterar i att det totala antalet aktier ökar från 267 065 447 aktier till 767 813 147 aktier uppdelat i 473 357 A-aktier och 767 339 790 B-aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 65,2 procent av antalet aktier och 65,1 procent av antalet röster genom Företrädesemissionen (baserat på det totala maximala antalet utestående aktier efter Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja erhållna uniträtter.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO13 B kommer antalet aktier maximalt att öka med 200 299 080 B-aktier och aktiekapitalet kommer maximalt att öka med cirka 2 002 991 SEK (förutsatt implementering av föreslagna minskningar av aktiekapitalet och fondemission, vilka beskrivs närmare nedan och i kallelsen till Extra Bolagsstämman, så att kvotvärdet för Bolagets aktier är 0,01 SEK), vilket, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 20,7 procent av aktierna och cirka 20,7 procent av rösterna i Bolaget, för aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsoptioner av serie TO13 B.

Om samtliga investerare som har ingått garantiförbindelser väljer att erhålla sin garantiersättning i units, och förutsatt att alla teckningsoptioner av serie TO13 B som ingår i dessa units fullt utnyttjas, kommer antalet aktier att öka med 59 616 648 B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 596 166 SEK (förutsatt implementering av föreslagna minskningar av aktiekapitalet och fondemission, vilka beskrivs närmare nedan och i kallelsen till Extra Bolagsstämman, så att kvotvärdet för Bolagets aktier är 0,01 SEK), vilket, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 5,8 procent av aktierna och cirka 5,8 procent av rösterna i Bolaget.

För det fall att Företrädesemissionen fulltecknas, att teckningsoptionerna av serie TO13 B fullt utnyttjas, att samtliga investerare som har ingått garantiförbindelser väljer att erhålla sin garantiersättning i units, och förutsatt att alla teckningsoptioner av serie TO13 B som ingår i dessa units fullt utnyttjas, motsvarar den totala utspädningseffekten cirka 74,0 procent av aktierna och cirka 73,9 procent av rösterna i Bolaget.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att presenteras i ett prospekt, som förberetts i enlighet med de förenklade reglerna för sekundäremissioner och beräknas publiceras på Bolagets hemsida omkring den 24 maj 2024.

Den Extra Bolagsstämman

Den Extra Bolagsstämman föreslås godkänna styrelsens beslut angående Företrädesemissionen och fatta beslut om vissa relaterade förslag för att möjliggöra Företrädesemissionen, inklusive minskningar av aktiekapitalet, en fondemission och relaterade ändringar av Bolagets bolagsordning. Anledningen till minskningarna av aktiekapitalet, fondemissionen och ändringarna av bolagsordningen är att möjliggöra Företrädesemissionen och minska kvotvärdet för Bolagets aktier, vilket kommer att beskrivas mer utförligt i kallelsen till Extra Bolagsstämman. Den Extra Bolagsstämman planeras att hållas den 22 maj 2024. Befintliga aktieägare, som representerar cirka 12,9 procent av samtliga röster i Bolaget, har åtagit sig att, eller uttryckt sin avsikt att rösta för Företrädesemissionen vid den Extra Bolagsstämman.

Kallelsen till den Extra Bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande och kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.episurf.com.

Avsikter att teckna units, teckningsåtaganden och garantiförbindelser

Befintliga aktieägare, inklusive Fjärde AP-fonden och LMK Forward AB, har åtagit sig, eller uttryckt sin avsikt, att teckna units som representerar cirka 12,7 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 15 MSEK.

Medlemmar av Bolagets styrelse och ledande befattningshavare med aktieägande i Bolaget, inklusive VD Pål Ryfors och styrelseordförande Ulf Grunander, har uttryckt sin avsikt att teckna units motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 2 MSEK totalt. Medlemmar av Bolagets styrelse och ledning förhindras, enligt tillämpliga regler om marknadsmissbruk, från att ingå åtaganden om att teckna units i Företrädesemissionen, på grund av att Bolaget befinner sig i en så kallad stängd period fram till publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2024, och förväntas ingå åtaganden efter att den stängda perioden har löpt ut.

Totalt representerar dessa teckningsåtaganden och teckningsavsikter cirka 14,3 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 17 MSEK.

Härutöver har ett antal externa investerare åtagit sig att garantera cirka 60,7 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 73 MSEK, för en garantiersättning om 12,0 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 14,0 procent av det garanterade beloppet i units där teckningskursen för sådana units kommer att motsvara teckningskursen per unit i Företrädesemissionen. Bolagets styrelse har noggrant övervägt möjligheten för garanterna att erhålla sin garantiersättning i form av units på ovanstående villkor och dragit slutsatsen att det har varit nödvändig att erbjuda sådan möjlighet för att erhålla garantiåtagandena och att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse.

Bolaget har således erhållit teckningsavsikter, teckningsåtaganden och garantiförbindelser om cirka 75,0 procent av Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 90 MSEK.

Därtill har Bolagets största aktieägare, Health Runner AB, samt aktieägaren Sacajo Investments LLC (Niles Noblitt), uttryckt en ambition att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.

Ytterligare information om parterna som har ingått teckningsavsikter, teckningsåtaganden och garantiförbindelser kommer att presenteras i prospektet som kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

Lock-up-åtaganden

Aktieägande medlemmar av styrelsen och ledande befattningshavare har ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de, med vissa sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter dagen för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter dagen för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Nedan tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att justeras.

22 maj 2024Extra bolagsstämma
22 maj 2024Sista dagen för handel inklusive rätt att erhålla uniträtter
23 maj 2024Första dagen för handel utan rätt att erhålla uniträtter
24 maj 2024Avstämningsdag för erhållande av uniträtter
24 maj 2024Offentliggörande av prospektet
28 maj –7 juni 2024Handel med uniträtter
28 maj –12 juni 2024Teckningsperiod
28 maj –24 juni 2024Handel med BTU (betald tecknad unit)
13 juni 2024Förväntat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
28 juni 2024Förväntad första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO13 B på Nasdaq First North Growth Market
10 –24 februari 2025Teckningsperiod för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO13 B

Rådgivare

Pareto Securities har blivit utsedd till Sole Manager och Bookrunner i Företrädesemissionen. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rågivare till Episurf i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

 

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08.00 CEST den 22 april 2024.

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagarna av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Episurf Medical i någon jurisdiktion, varken från Episurf Medical eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt förberett i enlighet med de förenklade reglerna för sekundäremissioner, enligt Prospektförordningen, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller föreslår, eller utger sig för att identifiera eller föreslå, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande eller avseende dess riktighet eller fullständighet. Pareto Securities agerar för Episurf Medical i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Episurf Medical för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Pareto Securities är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande om företrädesemission avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i Prospektförordningen som är en del av brittisk nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar på och mål avseende Bolagets och koncernens framtida resultat för verksamheten, finansiella ställning, likviditet, prestation, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck såsom ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”kan”, ”eftersträvar”, ”skulle kunna” eller, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka, i sin tur, i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan underrättelse därom. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska det noteras att, oaktat Målmarknadsbedömningen, kommer Sole Manager och Bookrunner endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte: (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.