Beskrivning och status rörande finansieringen via L1 Capital:

Episurf Medical AB (publ) har tecknat ett avtal om en finansiering om upp till 70 MSEK. Kapitaltillskottet ska användas för verkställande av bolagets tillväxtstrategi. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler (”Konvertiblerna”) med tillhörande teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”) i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader (enskilt en ”Tranche”). I den första Tranchen tillfördes Episurf 7 MSEK. Gratis teckningsoptioner kommer att ges ut till befintliga aktieägare för att skydda dem mot utspädning.

 

Kort om transaktionen:

 • Investeraren är en fond som förvaltas av L1 Capital Pty, Ltd.
 • Investeringsåtagandet om 70 miljoner SEK sker genom konvertibler och optioner fördelat på flertalet trancher under de kommande 36 månaderna.

 

Konvertiblerna:

 • Huvudbeloppet per konvertibel är 50 000 SEK.
 • Konvertiblerna är räntefria
 • Löptiden är 12 månader
 • Konverteringspriset är rabatterat med 8 % i förhållande till referenspriset. (Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna.)
 • Episurf har rätt att välja mellan att återbetala med kontanter eller konvertera till aktier.

 

Teckningsoptionerna:

 • Löptiden är fem (5) år.
 • Lösenpriset är tranchens referenspris plus 20 %.

 

Tranchernas struktur:

 • Utfärdande av trancher görs utifrån Episurfs bedömning.
 • Tranchens referenspris är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de 15 senaste handelsdagarna.
 • Antal konvertibler per tranch är tranchens summa dividerat med 50 000.

Teckningsoptioner TO4B

 

Torsdagen den 7 juni 2018, inleddes handeln med Episurf Medical AB:s (”Episurf”) teckningsoptioner av serie TO4B 2018/2023.

Villkoren för teckningsoptionerna i sammandrag:

Teckningsoptioner av serie TO4B var från och med den 7 juni 2018  föremål för handel på Nasdaq Stockholm.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO4B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 1,40 kronor under nedanstående perioder.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:

 

–             Lördagen den 9 november 2019 till och med lördagen den 23 november 2019

–             Lördagen den 9 maj 2020 till och med lördagen 23 maj 2020

–             Måndagen den 9 november 2020 till och med måndagen den 23 november 2020

–             Söndagen den 9 maj 2021 till och med söndagen den 23 maj 2021

–             Tisdagen den 9 november 2021 till och med tisdagen den 23 november 2021

–             Måndagen den 9 maj 2022 till och med måndagen den 23 maj 2022

–             Onsdagen den 9 november 2022 till och med onsdagen den 23 november 2022

–             Tisdagen den 9 maj 2023 till och med tisdagen den 23 maj 2023

–             Torsdagen den 9 november 2023 till och med torsdagen den 23 november 2023

 

Innehavare av teckningsoptioner serie TO4B 2018/2023 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier, innebärande 23 maj 2018 till och med den 23 maj 2023.

Teckningsoptioner av serie TO4B har ISIN-kod SE0011309467.