Beskrivning och status rörande finansieringen via L1 Capital:

Under 2018 ingicks ett finansieringsavtal med European Select Growth Opportunities Fund (”ESGOF”). Avtalet innebar att bolaget fick tillgång till 70 MSEK över 36 månader i form av konvertibla skuldebrev fördelat på ett antal trancher. Bolaget har nyttjat en tranch om 7 MSEK och samtliga konvertibla skuldebrev är nu konverterade. Bolaget meddelade i april 2019 att de avsåg att säga upp avtalet och det har nu sagts upp. I
samband med den nyttjade tranchen av konvertibler gavs även teckningsoptioner ut till ESGOF samt befintliga aktieägare.

 

Huvudsakliga egenskaper för teckningsoptionerna utgivna till ESGOF

  • ESGOF och existerande aktieägare erhöll teckningsoptioner utan ytterligare vederlag.
  • Teckningsoptionerna har en löptid på fem (5) år från dagen då teckningsoptionerna registrerades hos Bolagsverket. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med förbehåll för standardjusteringar) i Episurf Medical till ett fast lösenpris motsvarande en 120-procentig premie i förhållande till referenspriset på dagen för Episurf Medicals begäran om utgivande av en tranche.

 

Nyttjande av konvertibler och teckningsoptioner
Första och enda tranchen genomfördes under det andra kvartalet 2018 som en riktad emission om 7 MSEK
genom utgivande av 140 konvertibler med 573 770 tillhörande teckningsoptioner till ESGOF. I samband med
detta emitterades även 1 131 462 teckningsoptioner till aktieägarna. Samtliga teckningsoptioner hade en
lösenkurs på 6,10 kr vilket har justerats i samband med den företrädesemission som genomfördes under det
andra kvartalet 2019 till 1,40 enligt gällande villkor.


Teckningsoptioner TO4B

 

Torsdagen den 7 juni 2018, inleddes handeln med Episurf Medical AB:s (”Episurf”) teckningsoptioner av serie TO4B 2018/2023.

Villkoren för teckningsoptionerna i sammandrag:

Teckningsoptioner av serie TO4B var från och med den 7 juni 2018  föremål för handel på Nasdaq Stockholm.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO4B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 1,40* kronor under nedanstående perioder.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:

 

–             Tisdagen den 9 maj 2023 till och med tisdagen den 23 maj 2023

–             Torsdagen den 9 november 2023 till och med torsdagen den 23 november 2023

 

Innehavare av teckningsoptioner serie TO4B 2018/2023 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier, innebärande 23 maj 2018 till och med den 23 maj 2023.

Teckningsoptioner av serie TO4B har ISIN-kod SE0011309467.

 

*Kursen har ändrats från 6,10 till 1,40 kronor enligt villkoren för optionerna